Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands
Vandaag besteld, morgen geleverd* (Benelux)
Bestel voor 16.00 uur
*Niet van toepassing op kantoormeubilair
(door de drukte kan de bezorging langer duren)
Persoonlijk advies Wij staan klaar voor al uw vragen

Algemene voorwaarden

A. ALGEMEEN


1. Door het overmaken van zijn opdracht, wordt iedere klant geacht de hieronder vermelde voorwaarden te kennen en zich zonder voorbehoud met deze akkoord te verklaren, met uitsluiting van alle hiermede strijdige bepalingen. De voorwaarden gelden bij voorrang op de voorwaarden van de cliënt.
2. Er kan van deze voorwaarden slechts worden afgeweken met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van onze firma en alleen door de hiertoe bevoegde personen. Eventuele afwijkingen aldus toegestaan, zijn slechts geldig voor de opdracht waarvoor zij werden overeengekomen.
3. De aangeduide termijnen zijn zuiver indicatief en laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot contractbreuk, noch boetes of schadevergoeding te onzen laste.
4. Elk geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, die de overeenkomst in onzen hoofde onmogelijk maakt of ernstig verzwaart, al weze het tijdelijk, laat ons toe het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding in onzen hoofde. Worden o.m. als overmacht en/of onvoorziene omstandigheden beschouwd : stakingen, lock-out, oproer, epidemieën, ongunstige weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen of aan transportmiddelen, brand, machinebreuk enz.

B. PRECONTRACTUEEL


5. Alle gedane aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding anders aangegeven.
6. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel te leveren onder rembours of het afgeven van een bankgarantie te verlangen.
8. Indien door de verkoper een staal, een model of voorbeeld is verstrekt of getoond, kunnen de hoedanigheden van de te leveren zake in geringe mate van het staal afwijken.

C. DE OVEREENKOMST


C1. Overeenkomst


9. De verkoper is pas gebonden door enige overeenkomst na zijn bevestiging van enig order.
10. Een schriftelijk order wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 10 dagen na verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen; de datum van de bevestiging is hierbij bepalend. Indien 1 maand na de orderplaatsing de orderbevestiging nog niet is ontvangen, wordt deze geacht te zijn verstrekt op de datum van de orderplaatsing.
11. Aanvullende afspraken c.q. wijzigingen door de wederpartij binden de verkoper slechts indien deze schriftelijk door de verkoper werden bevestigd, waarbij de administratie van de verkoper beslissend is.
11bis. Kleine verminderingen in de kwantiteit van de levering ten opzichte van het geplaatste order zijn mogelijk en kunnen niet beschouwd worden als een gebrek in de uitvoering
van de overeenkomst. Een afwijking tot maximum 30% wordt beschouwd als een kleine vermindering

C2. Prijs


12. Indien, na een vaste aanbieding of na het aanvaarden van een opdracht of tijdens de uitvoering hiervan, de prijzen plots opgedreven worden door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waarop wij geen vat hebben, zoals bijvoorbeeld elke officiële loonsverhoging, prijsverhoging van de grondstoffen, transportkosten, taksen, verandering van de muntpariteit enzovoort, behouden wij ons het recht voor de overeengekomen prijzen in verhouding met deze verhogingen aan te passen.
13. Ingeval deze verhoging niet meer bedraagt dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs (met uitsluiting van alle andere kosten zoals transportkosten enz.), heeft de klant niet het recht de koop te doen ontbinden of verbreken. In het andere geval zullen wij geenszins tot enige vorm van schadevergoeding gehouden kunnen zijn, en zal de klant gehouden zijn alle reeds door ons gemaakte kosten, zoals transportkosten, opslagkosten enz. terug te betalen.

C3. Betaling


14. De opdrachtgever wordt geacht aangemaand te zijn door het verstrijken van de betalingstermijn vermeld op de factuur. Elke vertraging in de betaling brengt voor de opdrachtgever de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand te betalen te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand zal worden aangerekend als een ganse, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
15. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het niet-betaalde bedrag van de factuur en met een minimum van 50,00 EUR, en zulks onverminderd het recht de werkelijk geleden schade te bewijzen, indien deze meer zou bedragen dan voormeld forfait.
16. Facturen, waartegen binnen de 8 dagen na verzendingsdatum geen aangetekend protest is gevolgd, worden alleszins geacht volledig aanvaard te zijn.
17. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, behoudt de verkoper zich het recht voor, het bedrag van de hoofdsom, verhoogd met alle interesten en kosten, inclusief alle gerechtskosten alsook de advocatenkosten, te doen innen, hetzij door een geaccepteerde of niet geaccepteerde wissel, ontvangstkaart, ontvangstbewijs of elke andere betalingswijze.

C4. Levering


18. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij lading van de goederen vanaf het magazijn van de verkoper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf / magazijn van de verkoper verlaten. Van het moment van levering af zijn de goederen voor risico van de koper. De verkoper verbindt zich jegens de afnemer om de goederen behoorlijk en deugdelijk te verpakken, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper is niet gehouden zorg te dragen voor een transport verzekering tenzij anders overeengekomen. Voor leveringen binnen de BeNeLux zullen de goederen door de verkoper bezorgd worden, dan wel ter bezorging worden verzonden franco huis voor zendingen boven 100,00 EUR. In voornoemd geval voorziet de verkoper de goedkoopste wijze van verzendingen. Betreffende orders beneden 100,00 EUR, geschiedt de bezorging voor rekening van de klant. Een kost van minimum 12,00 EUR (exc. btw) zal hiervoor door de verkoper worden aangerekend. De bezorging kan tevens geschieden op de door de afnemer aangewezen plaats binnen de BeNeLux, transport lastens de afnemer. Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen. De Verkoper zal de goederen leveren op het overeengekomen tijdstip of uiterlijk binnen de tien werkdagen daarop volgend.
19. Na de door de opdrachtsbon vastgestelde datum voor het afleveren van de opdracht, wanneer deze niet geleverd kan worden door het feit van de opdrachtgever, zal deze laatste geacht zijn te weten dat vermelde goederen in een entrepot opgeslagen zijn op zijn rekening en risico tot zolang hij de goederen zal weggenomen hebben. De opslagkosten zullen eveneens in rekening van de opdrachtgever gebracht worden. Na een periode van twee weken is de verkoper gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minderopbrengst is voor rekening van de wederpartij, onverminderde de overige rechten van de verkoper, tenzij de verkoper ten aanzien van de te leveren zaken tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij. De opdrachtgever mag de aannemer niet verwijten slechts een deel van de bestelling uit te voeren of goederen te leveren waarvan tinten en/of kwaliteit en/of motief onderling of in vergelijking met de voorgelegde stalen lichtjes zouden afwijken. De wederpartij is verplicht de levering dan wel de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van de levering en/of verpakking welke bij de aflevering aanwezig zijn, dienen door de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of Vervoersdocumenten vermeld te worden, bij gebreke waaraan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Afwijkingen in het aantal zaken in de verpakking en enige gebreken die zich na het openen van de verpakking openbaren, dienen binnen 65 werkdagen na aanmaning schriftelijk aan de verkoper gemeld te worden. Geringe afwijkingen van kleur, model, bestelde kwantiteit (deelleveranties) van in de branch niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar. De verkoper is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren en de afnemer is dan verplicht te betalen. Indien en zolang een deelzending niet is betaald door de wederpartij is de verkoper gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gegeven aan de wederpartij om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, onverminderd het recht van de verkoper op schadeloosstelling, vergoeding van kosten en intresten.

C5. Transport


20. Alle goederen reizen op risico en kosten van de opdrachtgever.
De risico's zijn ten laste van de opdrachtgever vanaf de uitgang van de goederen uit onze magazijnen.

C6. Annulering


21. Opdrachten en annulaties zijn slechts geldig inzoverre zij schriftelijk bevestigd werden. In elk geval is geen enkele annulatie van de opdrachten nog geldig na acht volle dagen te rekenen vanaf het plaatsen van de opdracht.
22. Wanneer de klant een opdracht eenzijdig of laattijdig annuleert, behouden wij ons het recht voor ofwel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te vorderen die beloopt op 15% van de waarde van de overeenkomst, behoudens het recht van onzentwege de werkelijk geleden schade te bewijzen, indien deze meer zou bedragen dan voormeld forfait.
23. Indien het krediet van de opdrachtgever een minder gunstige wending krijgt, behoudt de aannemer zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering, aan de opdrachtgever de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te vragen. In geval de opdrachtgever ons geen voldoening geeft, hebben wij het recht de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren.

D. GESCHILLEN


D1. Klachten


24. Om geldig te zijn, moet elke klacht, voor welke reden ook, bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen volgend op de levering, geschieden. Indien verzuimd wordt, om welke reden ook, de levering te aanvaarden, begint deze termijn te lopen vanaf de verzendingsdatum van de factuur. Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft.

D2. Verborgen gebreken


25. Ingeval van verborgen gebreken zijn wij enkel gehouden tot teruggave van de prijs van het niet-conforme gedeelte van de levering, of, indien wij dit verkiezen, tot vervanging ervan. Iedere verdere verantwoordelijkheid en vordering tot eender welke andere schadevergoeding, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

D3. Eigendomsvoorbehoud


26. De geleverde goederen blijven integraal eigendom van de aannemer, zolang door de opdrachtgever de verschuldigde koopsom niet volledig voldaan werd, ongeacht de risicoregeling van art. 7.

D4. Uitdrukkelijk ontbindend beding


27. De niet-betaling op de vervaldag kan beschouwd worden als een ontbindende voorwaarde die, bij haar vervulling, van rechtswege en zonder aanmaning, de verbintenis teniet doet en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan. De goederen blijven eigendom van de verkoper en eventuele betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop

D5. Voorwaarden


28. De koper erkent uitdrukkelijk dat onderhavige verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de koper.

D6. Bevoegde rechtbank – Toepasselijk Recht


29. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, niettegenstaande elk strijdig beding en zelfs ingeval van aansprakelijkheid voor de borgtocht of meerderheid van de verweerders. Onze wissels of elke andere betalingswijze van onze klanten behelzen geen afwijking aan hogervermelde clausule.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen